05/12/2023

bilgedunyali.com

OKU; ki yaratan ve yaratılanı, yaşatan ve yaşatılanı bil!

bilgedunyali.com
A.Can AyışıkEMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİKPDF İÇERİK

ORTADOĞU’DA KALICI BARIŞ MASALDIR-EVANJELİZM-BEYAZ SARAYIN GİZLİ DİNİ PDF

Last Updated on 01/12/2023 by ahmet can ayışık

 

İsrail ve onun destekçisi ABD ne yapmak istiyor?

Reagan, W.Bush, Clinton; neden  ABD’nde Evanjelistler başkan seçiliyor?

Bush, Irak’ı vurarak Tanrı’nın isteğini yerine getirdiğine mi inanıyordu?

ABD’nin kuruluşundan beri mevcut olan “seçilmiş halk” inancının kaynağı nedir?

Ortadoğu’da neden kalıcı barış olamaz?

Bu ve benzer mahiyetteki pek çok sorunun cevabını TV’lerde hergün izlediğiniz “değnekli konuklar” anlatmıyor. Ama cevabı “bilgedunyali.com” okuyanlar biliyor!

Bugün paylaştığımız, İsmail Vural’ın Mayıs 2003 yılında Karakutu Yayınları’ndan çıkmış EVANJELİZM-BEYAZ SARAYIN GİZLİ DİNİ kitabı İsrail ve ABD’nin bölgemizde ne yapmak istediğini anlamaya çalışan bütün TÜRK ÇOCUKLARI tarafından mutlaka okunması gereken çok önemli bir diğer kaynaktır.

Her zaman olduğu gibi birkaç alıntı ile başlayalım. Sarıları biz işaretledik:

“…

ABD nüfusunun yarısı Evanjelik Hıristiyanlardan oluşuyor. Time Dergisi’nin yaptığı bir ankete göre Amerikalılar’ın %59’u Kitab-ı Mukaddes’in kehanetlerinin yerine geleceğine, aşağı yukarı %25’i İncil’in 11 Eylül olayını önceden haber verdiğine ve %68’i de şeytanın varlığına inanıyormuş.

Evanjelik Protestanlar, Eski Ahit’in; Yahudilerin Tanrı’nın Seçilmiş Halkı olduğu, Kutsal Topraklar’ın Yahudilerin malı olduğu, Yahudilerin Mesih’in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi hüküm ve kehanetlerini tamamen kabul ederler. Kendileri için en büyük misyonun, Yahudilerin egemenliğine destek olmak olduğunu düşünürler. Bu desteğin en pratik yöntemi, Amerika’nın İsrail’e yaptığı her türlü yardımı desteklemektir. Hıristiyan Evanjelikler, kendilerini “Tanrı’nın Seçilmiş Halkı” olarak gören, diğer tüm ırklardan üstün olduklarını, onları yönetme hakkına sahip bulunduklarını ve Mesih’in gelişiyle birlikte bunu gerçeğe dönüştürüp bir dünya egemenliği elde edeceklerine inanan Yahudilerle tümüyle aynı inanca sahiptirler. Yahudilerin üstün olduklarını kabul etmekte, kendilerini ise onlara destek olmakla yükümlü kişiler olarak görmektedirler. 

Amerikan toplumunda gerek dini inançlardan, gerek dünya sinema endüstrisinin merkezi Holywood’un beslediği bilinçaltından, gerekse son dönemlerde yaşanan 11 Eylül gibi makro düzeyde büyük olaylardan beslenen kıyamet beklentisi giderek artmaktadır. Bir de bunlara kıyamete dair genellikle kutsal kitaplardan esinlenilen kıyamet kehanetleri eklenince bu beklenti paranoya halini almaya başlamıştır. Kitab-ı Mukaddes’in lafzi yorumuna dayanan Evanjelizm’in 1970’lerden bu yana Amerikan halkı arasında gittikçe daha muteber hale gelmesi şüphesiz bu beklentiyi besleyen etkenlerden birisidir.

Amerika yeni bir imparatorluk tanımı ile karşı karşıyadır. Bu imparatorluğun en belirgin vasfı Fukuyama’nın yücelttiği ve ‘Tarihin Sonu’ olarak nitelendirdiği ‘yüce’ Amerikan değerlerini dünyaya dayatmak. . .  Ötekinin varlığına tahammülsüzlük ve başta enerji olmak üzere ötekinin kaynaklarını kazanmak üzerine kurulu, felsefesini de Hıristiyan köktendinci referanslardan alan bir yönetim anlayışını yüceltmektedirler.  Kısacası Amerika yeni bir militarist din imparatorluğuna dönüşüyor diyebiliriz.

Yahudilerin yanı sıra İsrail’in en güçlü Amerikan destekçileri Evanjelik Hıristiyanlardır, ki bunların çoğu Tanrı’nın Yahudilere tarihi Filistin üzerinde ilahi bir hakimiyet hakkı tanıdığına kuvvetle inanmaktadırlar.  Şimdiki gibi İsrail’in dostsuz kaldığı zamanlarda, İsrailliler Washington üzerinde baskı kurma konusunda, bu güçlü oy bloğunun desteğine güvenmektedirler.”

Tabi bu arada Scofield İncil’i yorumundan kaynaklanan kıyamet alametleri inancına inananlar sadece Evanjelikler değil. Protestanların da bir bölümü bu inancı taşımakta ki inananların sayısı Amerika’da ciddi bir potansiyel teşkil etmektedir.

Onlar, Kitab-ı Mukaddes’in bazı bölümlerini, İsrail’deki Megiddo Ovası’nda yapılacak olan son büyük savaşı önceden bildirdiği şeklinde yorumlamaktadırlar.  Mezkur savaş Kitab-ı Mukaddes’te İbranice Armageddon diye geçmektedir. Armageddon ‘Megiddo Tepesi’ anlamına gelmektedir.  Yani bu savaş bugünkü İsrail’deki Megiddo Ovası’nda gerçekleşecektir. Armageddon ancak ve ancak Yahudilerin bir millet olarak Vaadedilmiş Topraklar’da (Ki bu topraklar Fırat ve Dicle havzasını da kapsamaktadır) yeniden bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşecektir.  ‘Milenyalist’ olarak adlandırılan bu mitsel doktrin diğer bazı kiliseler tarafından da kabul edilmektedir.  Milenyalist doktrine göre Kitab-ı Mukaddes’te bu savaşın iki binli yıllarda olacağına dair işaretler bulunmaktadır.  Diğer yandan, Mesih bu savaşta gökyüzünden inecek ve Deccal’i Armageddon’da öldürecektir.  Bundan sonra krallığını kuracak ve yıllar süren bir barış dönemi başlayacaktır.  Fundamentalist Hıristiyanların İsrail’e olan yakın ilgileri Mesih’in ikinci kez dünyaya gelişine yol açacak olan bu savaşı bir an önce yerine getirmek için aracı olacaklarına dair inançlarından kaynaklanmaktadır

Batı kültürünün şimdiye kadar kitleleri arkasından sürükleyen Mesihi vizyon ile hareket eden insanlar çıkardığı aşikar. Batı kültüründe esasen dini referanslardan kaynaklana bir kurtarıcı bekleme ve inanmışların dünya hakimiyeti kurması düşüncesi Napolyon ve Hitler örneklerinde olduğu gibi çok da olağandışı bir durum değil.

Nottingham Üniversitesi’nde tarih profesörü olan lan Kershaw’a göre yeni modern dünyada bir Mesih Krallığı’nın ortaya koyulabilmesi için üç önemli faktörün mevcut olması gerekmektedir:

  1. Etrafında Mesih efsanesi yaratılabilecek bir kişi,
  2. Yeni mesih kralla beraber efsaneyi geliştirmek için bir propaganda sistemi veya halkla ilişkiler mekanizması,

Ve en önemlisi de;

  1. Yeni Mesih’i kabul etmeye hazır bir kitle.

Noam Chomsky, Türkçe’ye Kader Üçgeni adıyla çevrilen kitabında, Amerika’daki Yahudi lobisinin yalnızca Amerikalı Yahudilerden oluşmadığını belirtir.  Genel inanışın aksine İsrail’i ısrarlı bir şekilde destekleyen büyük bir Yahudi-olmayan çoğunluk vardır.  Chomsky’ye göre bu çoğunluk şunlardan oluşmaktadır:

Öncelikle, Seth Tillman’ın ‘İsrail lobisi’ dediği olgunun Amerikalı Yahudi toplumu ile sınırlı olmadığı belirtilmeli.  Bu olgu, liberal zihniyetin büyük bir bölümünü, sendika liderlerini, dinsel fundamentalistleri, içeride devlet öncülüğündeki yüksek teknolojili üretim (yani askeri üretim) ile dışarıda askeri bakımdan tehditkar ve maceracı, bunun yanında bu kategorileri yatay kesen ateşli ve savaşmaya hazır her renk sırmadan apoletleriyle güçlü devlet aygıtından yana ‘tutucular’ı kapsamaktadır. 

Chomsky, İsrail yanlısı Amerikalıları böylece kategorize ettikten sonra Evanjeliklerin İsrail’e destek olmasının ardındaki mantığa da değinir.  Ona göre Evanjeliklerin bu tutumunun iki nedeni vardır. Birincisi yukarıda belirtilen teolojik nedenlerdir (Eski Ahit kehanetleri, Yahudilerin “Seçilmiş Halk” olduğu düşüncesi vs.). İkincisi ise iki tarafın da özellikle son dönemlerde ortak bir düşmana sahip olmalarıdır. Ortak düşman İslam’dır.

…”

TÜRK ÇOCUKLARI; OKUYUN, UYANIN, HAZIR OLUN!..

Lütfen aşağıdaki PDF tam olarak görüntülene kadar bekleyiniz!

Yayınladığımız benzer kaynaklar için:

İSRAİL VE EVANJELİK HIRİSTİYANLARDA ARMAGEDDON BEKLENTİSİ PDF

ZEYTİNDAĞI FALİH RIFKI ATAY PDF

HİNDİSTAN AVRUPA TİCARET KORİDORU PROJESİ İÇİN GAZZE’NİN ÖNEMİ-RUSYA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ANALİZİ

BÜYÜK İSRAİL STRATEJİSİ VE TEVRAT İLİŞKİSİ

error: Content is protected !!